پیغام خود را ارسال کنید  پست الکترونیک

  info@alirezamazidi.com

  تلفن همراه

  +989132736176

  محل زندگی

  جهان شهر یزد

  فکس

  +03537223527

  جامعه مجازی

  @alirezamazzidi