شیوه تسویه حساب غیر حضوری

  • اتصال به درگاه پرداخت
  • انتقال از کارت به کارت